Arkiv

Igangværende projekter

Åbent Hus – torsdag, den 28/9 2023 – kl. 10-23.

29. august 2023

Jubilæum – 25 år – Åbent Hus, den 28. sept. 2023. I anledning af, at PV\ Natur & Miljø Rådgivning , cvr. 21150185 i morgen den 29.09.2023 passerer 25 års dagen for virksomhedens opstart i 1998 holdes der Åbent Hus på adressen Katballevej 14, 8800 Viborg, Adressen er i Lysgård ved Hovedvej 13, ca. 2…

Læs mere

Beskyttet: Udarbejdelse af ny partsfordeling i Tjæreby Vejle Pumpelag til brug ved realisering af Tude Ådal projektet i Slagelse Kommune – UDKAST.

9. august 2023

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Læs mere

Udarbejdelse af ny partsfordeling i Tjæreby Vejle Pumpelag til brug ved realisering af Tude Ådal projektet i Slagelse Kommune.

22. juli 2023

Slagelse Kommune har anmodet PV\ Natur & Miljø Rådgivning om at udarbejde forslag til ny partsfordeling for pumpelag repræsenterende de tilgrænsende arealer til vådområdet. Der er gennemført omfattende forarbejder, modelberegninger samt senest en detailplanlægning ved andre rådgivere, men grundlaget for en partsfordeling i områdets forskellige offentlige pumpelag er ikke nævneværdigt revurderet siden oprettelsen for ca. 100 år siden, perioden 1925-1928. Vedtægter og parter tinglyst på ejendommene hidrører i store træk fra samme periode. Den efterfølgende urbane udvikling, gennemførte afvandingstiltag i oplandet og den aktuelle arealanvendelse er således ikke gjort gældende i de aktuelle partstildelinger for de interesserede arealer (Der foreligger pt. en række arbejdsdokumenter).

Læs mere

Okkerforundersøgelse og Modelberegning for udledning af jern til recipienter ved realisering af Ulkær Mose Vindpark med 11 vindmøller

4. juni 2023

Okkerforundersøgelse og modelberegning af okkerbelastning i recipientvandløb ved etablering af store vindmøller i Ulkær Mose Vindpark ved Storåen i Ikast-Brande Kommune.

Læs mere

Erhversområde – Afstrømning og vandløbsregulering i Morsø Kommune

15. februar 2022

For Morsø Kommune skal i forbindelse med vedtaget ny Lokalplan 18.12 ”Erhversområde Præstbrovej” gennemføres en registrering af lokalplanens topografiske opland. Oplandstilstrømningen til området ønskes beregnet og der ønskes udarbejdet forslag til sikring af de aktuelle afvandingsforhold på de tilgrænsende arealer. Samtidig skal sikres, at Morsø Spildevands regnvandssystem ikke belastes af uvedkommende vand. Step 1 er…

Læs mere

Vandløbsforlægning og -restaurering i Holstebro Kommune 2021-2022

16. november 2021

Udredninger og udarbejdelse af indledende skitser ved detailplanlægning for større vandløbsreguleringsprojekt omkring og i et erhvervsområde, som kan definere nye rammevilkår for udvidelse af produktionskapaciteten for privat virksomhed.

Læs mere

Karup Å vandløbsrestaurering 2020-2022

24. juni 2021

Okkerundersøgelse af areal ved Karup Å for Ikast-Brande Kommune.

Læs mere

Vådområde Ilsø realiseres 2021

17. februar 2021

Udarbejdelse af diverse myndighedsansøgninger samt af udbudsforskrifter for realisering af vådområdeprojekt detailplan Ilsø ved Hjorthede i Viborg Kommune.

Læs mere

Bølling Sø Kanal og Skygge Å okkerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune 2020/21

18. december 2020

Okkerforundersøgelse vedr. gennemført genslyngning af Bølling Sø Kanal i 2016 (0.9 km) samt recipientundersøgelse af stoftransport mv. i Bølling Sø Kanal/ Skygge Å på strækningen fra Bølling Sø til Skygge Bro (ca. 6 km).

Læs mere

Projektering af Rensedam

1. juli 2020

Forundersøgelse og detailplan for Rensedam ved separatkloakering i Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune). For Energi Viborg Vand A/S.

Læs mere

Oplandsafstrømning og spildevand i Morsø Kommune

26. juni 2020

Udredninger omkring oplandsafstrømning og spildevandsforhold lokalt i kommunen (Morsø Kommune). For Morsø Spildevand A/S

Læs mere

Vådområdeprojekt Ilsø

26. juni 2020

Forundersøgelse og detailplan for vådområdeprojekt Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune)

Læs mere

Afsluttede projekter

Udarbejdelse af partsfordeling for vandløb i Billund Kommune

4. maj 2022

Udarbejdelse af ny partsfordeling for det private vandløb Vesterbæk på en 1,9 km delstrækning øst for Vorbasse i Billund kommune. For Billund kommune skal udarbejdes forslag til nye vedligeholdelses bestemmelser for det private vandløb Vesterbæk, der er rørlagt med Ø 100 cm rør på en 763 m delstrækning (st. 1.137-1.900). Vandløbet ligger med ringe faldforhold…

Læs mere

Hundsø Detailplan og Anlæg

13. juni 2020

Hundsø Detailplan og Anlæg har ligeledes omfattet detailplanlægning og anlæg/ tilsyn af Biskæret vådområde umiddelbart SØ for Hundsø (Foto øverts tv.). Fælles indvielse den 3/12 2017.

Læs mere

Vådområdeprojekt Porsmose forundersøgelse

12. juni 2020

For Morsø Kommune er gennemført en forundersøgelse af et vådområdeprojekt i Porsmose ved Glomstrup Vig.

Læs mere
Dokumentation af jordprofil ved puljet jordprøvetagning

Okkerforundersøgelser Åbenrå Kommune

11. juni 2020

Gendræning af okkerpotentielle arealer for private lodsejere.

Læs mere

Regulering af Bjiselbæk

25. maj 2020

Detailplan og partsfordeling regulering af Bjiselbæk (Aabenraa Kommune)

Læs mere