Udarbejdelse af ny partsfordeling i Tjæreby Vejle Pumpelag til brug ved realisering af Tude Ådal projektet i Slagelse Kommune.

Forslag til nyt administrativt interesseområde for Tjæreby Ydre Vejle ved projektrealisering for et vådområde.

Slagelse Kommune har anmodet PV\ Natur & Miljø Rådgivning om at udarbejde forslag til ny partsfordeling for pumpelag repræsenterende de tilgrænsende arealer til vådområdet. Der er gennemført omfattende forarbejder, modelberegninger samt senest en detailplanlægning ved andre rådgivere, men grundlaget for en partsfordeling i områdets forskellige offentlige pumpelag er ikke nævneværdigt revurderet siden oprettelsen for ca. 100 år siden, perioden 1925-1928. Vedtægter og parter tinglyst på ejendommene hidrører i store træk fra samme periode. Den efterfølgende urbane udvikling, gennemførte afvandingstiltag i oplandet og den aktuelle arealanvendelse er således ikke gjort gældende i de aktuelle partstildelinger for de interesserede arealer (Der foreligger pt. en række arbejdsdokumenter).

Et stort vådområdeprojekt på ca. 320 ha er under planlægning i Slagelse Kommune

Diverse gennemførte forarbejder mv.:

  • 24.04.2023. Webex teammøde med rekvirent (Slagelse Kommune) og rådgivere for vådområdeprojektet.
  • Efterfølgende korrespondancer med Slagelse Kommune, Niras A/S m. fl.
  • 08.06.2023. Arkivundersøgelse, drænarkivet hos WSP, Høje Tåstrup.
  • 08.06.2023. Besigtigelse samt introduktionsmøde på Frølunde Fed med lodsejerrepræsentanter fra pumpelagene.
  • Registreringer fra OIS-databasen vedr. grundværdier mv. 2019 for ejendommene i området (www.ois.dk, Din genvej til ejendomsdata).
  • 15.06.2023. Særlig arkivundersøgelse tilkøbt, Rigsarkivet København V.
  • 04.07.2023. Forudbestilte arkivalier, Retsdokumenter mv. (Daisy), Læsesalen, Rigsarkivet, Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
Nuværende partsfordeling i Tjæreby Ydre og Indre Vejle Pumpelag.
Forslag til Ny partsfordeling ved revurdering af interesseområdet for Tjæreby Ydre og Indre Vejle Pumpelag.

Forslaget skal nærmere beskrives og præsenteres ved planlagt generalforsamling i Tjæreby Ydre og Indre Vejlers Pumpelag onsdag den 2. august kl. 17.30 i Tårnborg Forsamlingshus. Præsentationer er programsat fra kl. 17.30 til 19.00,hvorefter lagene er vært ved et lettere traktement. Herefter vil der blive afholdt generalforsamling.

Forslag til nyt administrativt interesseområde for Tjæreby Ydre Vejle ved projektrealisering for et vådområde.
Forslag til nyt administrativt interesseområde for Tjæreby Ydre Vejle ved projektrealisering for et vådområde.

Store Vejlen, Lille Vejlen, målebordsbladet fra 1929

Målebordsbladet fra 1929 viser veje, vandløb, arealtyper mv. i St. Vejlen, Lle Vejlen og i de øvrige lavtliggende arealer opstrøms Tjokholm Dæmningen, som via et sluse gennemløb leverer højvandsbeskyttelse for store landområder.

Erhversudvikling og bebyggelse mv. i området 2023

Den foreliggende detailplan omfatter blandt andet en række afvandingskanaler samt 6 nye pumpestationer, som skal sikre den fremtidige afvanding af de lavtliggende områder med veje, dyrkede arealer samt erhvervs-, bolig- og sommerhusområder mv. De tilgrænsende private og kommunale vandløb fra SØ til det nye vådområde skal opretholdes med de aktuelle dimensioner og dybder. I det nye forslag til bidragydende interesseområde for afvanding indgår sammenlagt ca. 346 ha, som vist på temakortene.

Kendte drænsystemer og forventet drænbehov

Bebyggelse i området i 2023 iht. Geodanmark, oversigt over det forventede drænbehov i området samt udvalgte kendte kortlagte drænsystemer og afvandingsanlæg

Arealanvendelse i og udenfor markblokke

Arealanvendelse og grundlag for fastsættelse af takster (A1) med association til data for nettonedbør i interesseområdet (pumpebehov).

Diverse dokumenter til kvalitetskontrol