Opgavetyper

IMG_2158_Opmaaling_Forundersogelse_b_dok

Planlægningsopgaver og forundersøgelser til naturgenopretnings- og vådområdeprojekter

Registreringer af fysiske rammer, beregninger og vurderinger af konsekvenser ved gennemførelse af projekt.

IMG_4012_24_kl11.54-1-11-14_udredn_b_dok

Udredningsopgaver vedrørende natur- og miljø

Undersøgelser og præsentation af eksempelvis grundvandstand, afvandingsforhold, terræn, sætninger, erosion og okkerforekomster m.v.

106-0614_IMG_Erosion_b_dok

Erosion & bræmmer

Kortlægning af erosionsomfang på vandløbsnære dyrkningsarealer og udarbejdelse af forslag til erosionsdæmpning samt udlægning af vandløbsbræmmer ved anvendelse af "Vejledning 1999".

IMG_2133_Anlaegsarbejde_Skjold_b_dok

Projektering og Anlægsarbejde

Udarbejdelse af detailplan for anlægsarbejde og eventuelle afværgeforanstaltninger i forbindelse med naturrestaurering.
Udarbejdelse af udbudsmateriale, udlicitering af opgaver og tilsyn.

oversigt311203_Stevns

Vandløbsregulering og -vedligeholdelse

Planlægning af vandløbsregulering og -restaurering samt udarbejdelse af forslag til fordeling af anlægs- og driftsudgifter.
Vandløbsdrift samt afklaring af vandløbsretslige spørgsmål i forbindelse hermed.

Bilag1_Tinglysningsrids_2020_6000_vibA3H_280120_b

Vandløbsregulativer og -vedtægter

Udarbejdelse af vandløbsregulativer og kvalitetsforskrifter i forbindelse med miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse og naturpleje.

Bilag0_10_Lodsejere_matrnr9000_Takstkort_020616aa_b

Landvindingslag - algoritme, ny opdateret partsfordeling

Udarbejdelse af specifik algoritme til ny opdateret partsfordeling i landvindings- og pumpelag, hvor aktuelle partsfordelinger typisk ikke er nævneværdigt ændret siden etableringen for 50-80 år siden. Grundlag: Højdemodel, arealanvendelse, naturbeskyttelse og bebyggelse mv.