Sillerslev Kær, Å og Sø

Forundersøgelsesrapport juni 2012. Detailplanrapporten foreligger 28. maj 2018. Anlægsarbejde og tilsyn 2018 & 19. Afleveringsforretning 31. okt. 2019.

Ægtepagt mellem 70 ha sommerhusområde, 30 ha dyrket mark og 47 ha vådområde via unik partsfordeling efter algoritme i Sillerslevøre Landvindingslag

Søvandspejl ca. kote -0,5 m (dige og 3 afvandingspumper)

Hund Sø 2010-2017

Hund Sø og omgivende enge på ca. 100 ha. Forundersøgelsesrapport sept. 2010. Detailplanrapporten foreligger 3. juli 2015. Anlægsarbejde og tilsyn i 2016-17. Indvielse med vandspejl i kote 2,5 m den 3. dec. 2017.

Grynderup Sø 1999-2012

Forundersøgelsesrapport for 410 ha projektområde udført for Viborg Amt i 1999.

Projektet har helt uden sagsanlæg voldtaget afvandingen i 3 pumpelag og

Grynderup Sø på 150 ha plus engene omkring blev genskabt og indviet aug. 2012.

Søvandspejl gens. Ca. kote 0,94 m

Sundby Sø 2005-2009

Detailplanrapporten foreligger juli 2005. Anlægsarbejde og tilsyn i 2007-09.

Området er på 90 ha, heraf 45 ha Sø.

Indvielse dec. 2009.

Vandspejl ca. kote 0,45 m (sluse, højvandspumpe).

Legind Sø 1991

Foto 2020 (jubilæumsår 29). Detailplanlægning samt tilsyn med anlægsarbejdet for retablering af Legind Sø. Indvielse i 1991, 2 år efter ny lov om naturforvaltning (1989).
Vandspejl ca. kote 0,34 m (dige, sluse, højvandspumpe)

Spøttrup Sø 1989-1994

Projektledelse og forundersøgelse i 1989. Jordfordeling med offentlig erhvervelse af 110 ha projektområde. Spøttrup Sø på 50 ha genskabt 1994.
Søvandspejl i kote 1,0 m (sluse)

pvnielsen_vejskilt

Arbejdsresultater der er synlige i det danske landskab

Fortløbende lovgivning gennem mere end 30 år har asfalteret PV Nielsens Vej, jf. kort 1:200.000. Arbejdsresultater kan opleves og ses i målforholdet 1:1. En behørig overskrift kunne være en ”Omvendt Dalgas” version 1, 2, 3 osv., hvor version 1, Legind Sø på Mors blev offentliggjort i Berlingske Tidende i 1994_04_16: Se avisartiklen. Seneste version 25 år senere har netop forladt byggemødestadiet, jf. offentliggørelse i Morsø Folkeblad i 2019_04_09: Se avisartiklen.

- Legind sø som pionerprojekt: Se synspunkt beskrivelsen fra "Det tabte land"

Igangværende opgaver, garantiperiode

Beskyttet: Udarbejdelse af ny partsfordeling i interesseområdet for Tjæreby Ydre Vejle Pumpelag til brug ved realisering af Tude Ådal projektet i Slagelse Kommune. RAPPORT Juni 2024.

6. juni 2024

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Læs mere

Udarbejdelse af ny partsfordeling i Tjæreby Vejle Pumpelag til brug ved realisering af Tude Ådal projektet i Slagelse Kommune.

22. juli 2023

Slagelse Kommune har anmodet PV\ Natur & Miljø Rådgivning om at udarbejde forslag til ny partsfordeling for pumpelag repræsenterende de tilgrænsende arealer til vådområdet. Der er gennemført omfattende forarbejder, modelberegninger samt senest en detailplanlægning ved andre rådgivere, men grundlaget for en partsfordeling i områdets forskellige offentlige pumpelag er ikke nævneværdigt revurderet siden oprettelsen for ca. 100 år siden, perioden 1925-1928. Vedtægter og parter tinglyst på ejendommene hidrører i store træk fra samme periode. Den efterfølgende urbane udvikling, gennemførte afvandingstiltag i oplandet og den aktuelle arealanvendelse er således ikke gjort gældende i de aktuelle partstildelinger for de interesserede arealer (Der foreligger pt. en række arbejdsdokumenter).

Læs mere

Okkerforundersøgelse og Modelberegning for udledning af jern til recipienter ved realisering af Ulkær Mose Vindpark med 11 vindmøller

4. juni 2023

Okkerforundersøgelse og modelberegning af okkerbelastning i recipientvandløb ved etablering af store vindmøller i Ulkær Mose Vindpark ved Storåen i Ikast-Brande Kommune.

Læs mere

Erhversområde – Afstrømning og vandløbsregulering i Morsø Kommune

15. februar 2022

For Morsø Kommune skal i forbindelse med vedtaget ny Lokalplan 18.12 ”Erhversområde Præstbrovej” gennemføres en registrering af lokalplanens topografiske opland. Oplandstilstrømningen til området ønskes beregnet og der ønskes udarbejdet forslag til sikring af de aktuelle afvandingsforhold på de tilgrænsende arealer. Samtidig skal sikres, at Morsø Spildevands regnvandssystem ikke belastes af uvedkommende vand. Step 1 er…

Læs mere

Vandløbsforlægning og -restaurering i Holstebro Kommune 2021-2022

16. november 2021

Udredninger og udarbejdelse af indledende skitser ved detailplanlægning for større vandløbsreguleringsprojekt omkring og i et erhvervsområde, som kan definere nye rammevilkår for udvidelse af produktionskapaciteten for privat virksomhed.

Læs mere

Karup Å vandløbsrestaurering 2020-2022

24. juni 2021

Okkerundersøgelse af areal ved Karup Å for Ikast-Brande Kommune.

Læs mere

Vådområde Ilsø realiseres 2021

17. februar 2021

Udarbejdelse af diverse myndighedsansøgninger samt af udbudsforskrifter for realisering af vådområdeprojekt detailplan Ilsø ved Hjorthede i Viborg Kommune.

Læs mere

Bølling Sø Kanal og Skygge Å okkerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune 2020/21

18. december 2020

Okkerforundersøgelse vedr. gennemført genslyngning af Bølling Sø Kanal i 2016 (0.9 km) samt recipientundersøgelse af stoftransport mv. i Bølling Sø Kanal/ Skygge Å på strækningen fra Bølling Sø til Skygge Bro (ca. 6 km).

Læs mere

Projektering af Rensedam

1. juli 2020

Forundersøgelse og detailplan for Rensedam ved separatkloakering i Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune). For Energi Viborg Vand A/S.

Læs mere

Oplandsafstrømning og spildevand i Morsø Kommune

26. juni 2020

Udredninger omkring oplandsafstrømning og spildevandsforhold lokalt i kommunen (Morsø Kommune). For Morsø Spildevand A/S

Læs mere

Vådområdeprojekt Ilsø

26. juni 2020

Forundersøgelse og detailplan for vådområdeprojekt Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune)

Læs mere

Tøndermarsken

25. juni 2020

Okkerundersøgelser i Tønder marsken for private lodsejere.

Læs mere

PV\ Natur & Miljø Rådgivning er medlem i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I.

 

frilogoG