Referencer

Anlægsopgaver

 • Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø. Opgaven omfatter udarbejdelse af detailplan, udbud, kontrahering og tilsyn. Anlægsbudget ca. 5 mio. kr. Kunde: Morsø Kommune.
 • Vådområdeprojekter Hund Sø & Biskæret. Opgaven omfatter udarbejdelse af detailplan, udbud, kontrahering og tilsyn. Anlægsbudget ca. 5 mio. kr. Kunde: Morsø Kommune.
 • Skjold Å/ Bjerre Engsø. Opgaven omfatter udarbejdelse af scenarier, detailplan, udbud, kontrahering og tilsyn. Kunde: Hedensted Kommune.
 • Hovedafløb fra Gamst Mose regulering og restaurering. Opgaven omfatter partsfordeling, detailplan, kontrahering og tilsyn. Anlægsbudget ca. 650.000,- kr. Kunde: Vejen Kommune.
 • Smedebæk regulering og restaurering. Opgaven omfatter detailplan, kontrahering og tilsyn. Kunde: Ikast-Brande Kommune
 • Nørremølle Enge vådområdeprojekt. Opgaven omfatter forundersøgelse, detailplan, udbud, kontrahering og tilsyn. Kunde: Viborg Kommune
 • Forslag til vandløbsregulering på en række ejendomme i Sdr. Dråby i Morsø Kommune. Opgaven omfatter udredning, indgåelse af lodsejerforlig, ca. 20 lodsejere, detailplanlægning, udbud og tilsyn. Anlægsbudget ca. 250.000,- kr. Kunde Morsø Kommune.
 • Forslag til vandløbsregulering på en række ejendomme i Sdr. Rind By, Sdr. Rind i Viborg Kommune. Opgaven omfatter udredning, indgåelse af lodsejerforlig, ca. 25 lodsejere, detailplanlægning, udbud og tilsyn. Anlægsbudget ca. 1,5 mio. kr.Kunde Viborg Kommune.
 • Vest Stadil Fjord, nordområdet. Forslag til vandløbsregulering på en række ejendomme. Opgaven omfatter detailplan, udbud, kontrahering og tilsyn.Kunde: Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE).
 • Bølling Sø Kanal genslyngning. Opgaven omfatter detailplanlægning, udbudsmateriale, kontrahering og fagtilsyn. Kunde: Naturstyrelsen, Midtjylland & Ikast-Brande Kommune.
 • Reguleringsprojekt for private vandløb ved skovrejsning og grundvandsbeskyttelse i Stevns Kommune. Udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrahering, fagtilsyn og byggeledelse. Anlægsudgifter ca. kr. 750.000,-. Kunde: Stevns Kommune.
 • Naturgenopretningsprojekt Sundby Sø (ca. 85 ha). Udarbejdelse af detailplan, udbudsmateriale, kontrahering, fagtilsyn og byggeledelse. Anlægsudgifter ca. kr. 3.000.000,-. Kunde: Miljømninisteriet, Skov- og Naturstyrelsen, Thy Statsskovdistrikt.
 • Hvidbjerg enge, Vandmiljøplan II projekt. Forundersøgelse i Hvidbjerg & Rønbjerg Enge med projektarealer på sammenlagt ca. 150 ha i Skive og Spøttrup Kommuner. Udarbejdelse af detailplan, udbudsmateriale, kontrahering, fagtilsyn og byggeledelse. Anlægsudgifter ca. kr. 600.000,-. Kunde: Viborg Amt. Se det færdige resultat.

Andre opgaver

 • Geddal Strandenge. Opmåling samt udarbejdelse af forslag til vedligeholdelse af sommerdige. Kunde: Naturstyrelsen, Midtjylland
 • Bølling Sø. Registrering af grundvandsforhold i et område NV for Bølling Sø. Gentagne grundvandspejlinger samt vurdering af grundvandsforhold.Kunde: Naturstyrelsen, Midtjylland.
 • Okkerforundersøgelser på en række ejendomme mht. vurdering af risiko for eventuel øget okkerudledning. Kunder: Kommuner, Naturstyrelsen, private lodsejere
 • Vandløbsopmålingsopgaver med GPS-udstyr samt databehandling af måledata til VASP-format for en række vandløb i Skive, Morsø, Viborg m. fl. kommuner.
 • Kursus for medarbejdere i Morsø Forsyning/ Morsø kommune vedr. planlægning med regulering af vandløb og spildevandanlæg i forbindelse med separatkloakering i landsbyer. Kunde: Morsø kommune.
 • Vandløbsregulering på Ryland i Haderslev kommune. Opgaven omfatter udredning og forslag til regulering af vandløb og udledningstilladelse. Digital kortlægning af alle drænsystemer. Kunde: Gdr. J. Solmer.
 • Nykøbing Enge Landvindingslag. Opgaven omfatter sætnings-undersøgelser og udarbejdelse af nye vedtægter med opdateret partsfordelingslister efter terræn og grundværdi mv. i byzoner og landzoner. Kunde: Morsø Forsyning A/S.
 • Dræning syn- og skøn. Undersøgelser og besvarelse af spørgsmål i syns- og skønstema vedr. dræning.Kunde: Retten i Hjørring
 • Udarbejdelse af drænprojekter med jordbundsundersøgelser og analyser samt terrænopmålinger for private lodsejere, myndigheder og forsyningsselskaber m. fl.
 • Undersøgelser i okkerpotentielle områder med henblik på konsekvensvurdering ved ændringer i grundvandsforhold rekvireret af myndigheder og private lodsejere.
 • Udredning af vandløbsretslige forhold ved regulering af private vandløb og rådgivning af vandløbsmyndigheder i en række kommuner i forbindelse med behandling af sager efter vandløbsloven.
 • Registrering af erosion ved kampagneundersøgelser på LandbrugsRådgivningØstjyllands (LRØs) forsøgsparceller i St. Dalby med reduceret jordbearbejdning. Samarbejdsprojekt mellem vejle amt og LRØ. Rekvirent Vejle Amt
 • Teknisk sagkyndig for Taksationskommission samt besvarelse af spørgsmål i syns- og skønstema, diverse sager Jylland-Fyn mellem myndigheder og private lodsejere.
 • Forundersøgelse af VMPII projekt for Nørre enge og vandløbsnære arealer til Nørremølle Å, ns. Loldrup Sø omfattende 30-45 ha. Kunde: Viborg Amt
 • Udarbejdelse af redegørelse og vandløbsregulativ for Trævel Å  i Spøttrup Kommune. Kunde: Spøttrup Kommune.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale for naturrestaurering i Paderup Mose samt i ca. 1 km af ådalen Brusgård Møllebæk i Randers Kommune. Kunde: Randers Kommune.
 • Screening af sætninger ved Gudenåen og dens tilløb i Ølholm kær, Uldum Kær, Tørring kær og Åle kær m. fl. områder i Vejle amt. Undersøgelse omfattende ca. 1.750 ha lavbundsområder. Kunde: Vejle Amt.
 • Håndteringsaftaler vedr. slutdisponering af spildevandsslam på jordbrug. Kunde: Viborg Spildevand A/S, Viborg Kommune. 2002
 • Registrering af erosion på arealer i Juelsminde og Give Kommuner samt rapportering af erosionsomfang i perioden 2000-2002. Kunde: Vejle Amt.
 • VMPII projekt Nørholm Gods.

Udvalgte referencer 1998-2000

 • Muligheder for regulering af Odderbæk’s udløb i Kulsø/Skjern Å, Give Kommune. Kunde: Vejle Amt.
 • Forundersøgelse til vådområdeprojekt (115 ha) i Hvidbjerg Enge, Spøttrup Kommune. Kunde: Viborg Amt.
 • Teknisk sagkyndig for vejtaksationskommissionen for Ribe Amtsrådskreds. Kunde: Vejtaksationskommissionen, Ribe.
 • Forslag I og II til regulering af Begtrup Bæk samt udgiftsfordelingsforslag, Hammel kommune. Kunde: Hammel Kommune.
 • Udredninger ved planlægning af vådområdeprojekter ved Lyngbro Bæk, Morsø Kommune. Kunde: Viborg Amt.
 • Sætningsundersøgelse af arealer ved Odense Å, Fyns Amt.
 • Forundersøgelse til vådområdeprojekt (423 ha) ved Grynderup Sø, Sallingsund Kommune.
 • Forprojekt for skovrejsning og naturrestaurering på Dalgaard og Louisenborg i Store Heddinge, Stevns Kommune. Kunde: Storstrøms Amt.
 • Kursusindlæg, Kursus i erosionsdæmpning for Skov- og landskabsingeniørstuderende. Kunde: Skovskolen, Skov- &  Naturstyrelsen.
 • Registrering af erosion, forslag til erosionsdæmpning og bræmmer ved tre vandløb i Vejle Amt samt udarbejdelse af vejledning 1999. Kunde: Vejle Amt.

Hedeselskabet, 1985-1998

 • Oprensning og Restaurering af Bønstrup Sø og Nagbøl Å, Vamdrup Kommune.
 • Sætninger af terræn og vandstand ved Lindenborg Å, Nordjyllands Amt.
 • Opstemningsanlæg i Oksbøllejren og konsekvensvurdering for nedsivningsanlæg, Blåvandshuk Kommune.
 • Scenarier for Odense ådal, Fyns Amt.
 • Retablering af Brokholm Sø, Viborg Amt.
 • Pesticidindhold i jord og grundvand, Skjern Kom-mune.
 • Undersøgelse af grundvandsforhold, Thisted Kommune.
 • Naturrestaurering i skovrejsningsområde, Blåbjerg Kommune.
 • Udarbejdelse af vandløbsregulativer, Børkop, Juelsminde, Vamdrup, Videbæk og Ulfborg-Vemb Kommuner.
 • Sætning undersøgt på delarealer ved fem vandløb, Viborg Amt.
 • Naturgenopretning i Paderup Mose, Randers Kommune.
 • Regulering af rørlagte kommunevandløb, Blaabjerg Kommune.
 • Regulering af privat vandløb, Hammel Kommune.
 • Plan for afvanding af Randers Flyveplads, Randers Kommune.
 • Restaurering af Hammerum Å, Herning Kommune. Undersøgelse af erosion ved 5 vandløb, Vejle Amt.
 • Retablering af Rudkøbing Vejle, Fyns Amt.
 • Effekten af dyrkningsfrie bræmmer belyst ved drift af to forsøgsanlæg, Viborg Amt.
 • Retablering af Legind Sø, Spøttrup Sø og Sundby Sø i Viborg Amt.
 • Vandløbsrestaurering i Bærmoseskov og Himmerigsskov, Århus Kommune.