Vandløbsforlægning og -restaurering i Holstebro Kommune 2021-2022

Udklip_Præsentation2500_35pct

Udredninger og udarbejdelse af indledende skitser ved detailplanlægning for større vandløbsreguleringsprojekt omkring og i et erhvervsområde, som kan definere nye rammevilkår for udvidelse af produktionskapaciteten for privat virksomhed.

For privat virksomhed skal rådgiver bistå ved planlægningen med udredning af gældende rammebetingelser for de ønskede ændringer samt med oplæg til og muligheder for udarbejdelse af projekt og lokalplan for udvidet erhvervsområde. Der undersøges muligheder for restaurering og forlægning af ca. 1 km vandløb med et opland på 3-4 km2. I planlægningsprocessen inddrages flere parter med henblik på optimering af løsninger samt opnåelse af tilfredsstillende resultater.

Kort udvisende deloplande baseret på højdemodel, strømningslinjer, lavningsoplande samt vandløb efter de topografiske kort
Det topografiske opland kan fordeles på 67 ha byområder mv. samt 3 større deloplande.
Projektområde i Tvis. Halgård Bæks restaurering og forlægning set fra 584 m højde på Google Earth.
Projektområde i Tvis. Halgård Bæks restaurering og forlægning set fra 584 m højde på Google Earth.
Detailplanlægningen nærmer sig sin afslutning ved inkluderende hensyntagen til samtlige interesser, der knytter sig til såvel selve vandløbet som til dets nærmeste omgivelser. Vandløbet genåbnes/ restaureres og forlægges, idet de gode faldforhold opretholdes i videst mulig udstrækning ved en ligelig fordeling af faldet på det ca. 1,2 km lange nye vandløbstracé.
Udklip_RiverReach_ForlægningogTilløbNord. Plantegning med Halgård Bæk forlægning SV for den røde linje (RS 0 -RS 983) og Tilløb Nord NØ for den røde linje (RS 983 – RS 1220, Ved Skautrupvej)

Længdeprofil med indledende hydrauliske beregninger af typiske vandføringer i det nye vandløb (Hydraulisk beregning i HEC-RAS 5.0.3 af vandstande i vandløbet med varierende manningtal og varierende afstrømning fra 341 ha topografisk opland).
Nyt regnvandsudløb i kote 34,08 m DVR90. Drænudløb i kote 33,99 m DVR90
Tværprofil med typiske vandstande – tydelig markering af sommermid. og medianmax.
Vandstande på delstrækningen opstrøms Skautrupvej til nyt rørafløb fra regnvandsbassin, som vil være dimensionsgivende for restaureringsprojektet.
Udklip_Vandhastigheder_Plan285_033STR_M30_middel_median_markeret
Udklip_Vandhastigheder_Plan285_067STR_M15_middel_median_markeret