Vandløbsforlægning og -restaurering i Holstebro Kommune 2021-2022

Udklip_Præsentation2500_35pct

Udredninger og udarbejdelse af indledende skitser ved detailplanlægning for større vandløbsreguleringsprojekt omkring og i et erhvervsområde, som kan definere nye rammevilkår for udvidelse af produktionskapaciteten for privat virksomhed.

For privat virksomhed skal rådgiver bistå ved planlægningen med udredning af gældende rammebetingelser for de ønskede ændringer samt med oplæg til og muligheder for udarbejdelse af projekt og lokalplan for udvidet erhvervsområde. Der undersøges muligheder for restaurering og forlægning af ca. 1 km vandløb med et opland på 3-4 km2. I planlægningsprocessen inddrages flere parter med henblik på optimering af løsninger samt opnåelse af tilfredsstillende resultater.

Kort udvisende deloplande baseret på højdemodel, strømningslinjer, lavningsoplande samt vandløb efter de topografiske kort
Det topografiske opland kan fordeles på 67 ha byområder mv. samt 3 større deloplande.