Okkerforundersøgelse og Modelberegning for udledning af jern til recipienter ved realisering af Ulkær Mose Vindpark med 11 vindmøller

Udklip_Bilag8_02_Modelberegning_60pct

Okkerforundersøgelse og modelberegning af okkerbelastning i recipientvandløb ved etablering af store vindmøller i Ulkær Mose Vindpark ved Storåen i Ikast-Brande Kommune.

Okkerforundersøgelse med prøvetagninger i grundvand, recipienter og i varierende jorddybder ved udvalgte mølleplaceringer.

Undersøgelse og vurdering af okkerproblematik gennemføres i forbindelse med konsekvensrapportering for Ulkær Mose Vindpark, der er under planlægning af EUROWIND ENERGY A/S og Green Wind Denmark ApS. Miljøkonsekvensrapport redaktionen er Urland ApS og med en række øvrige bidrag herunder Okkerundersøgelser: PV\ Natur og Miljø Rådgivning, Katballevej 14, 8800 Viborg.

Undersøgelsen er tilrettelagt efter data fra geotekniske undersøgelser ved i alt 11 Mølle lokaliteter, øvrige tilgængelige oplysninger fra Styrelsen for Dataforsyning- og Effektivisering samt fra data leveret af Ikast-Brande Kommune. Der er udført beregninger af årsmiddelvandføringer mv. i recipienter og der er gennemført modelberegninger af forventet okkerbelastning. Diverse bilag underbygger og belyser de aktuelle forhold i projektområdet og viser de grundlæggende data tillige med analyserapporter for ferrojernindhold mv. i jord, jordvæske og vandløb. En række udvalgte bilag er vist herunder.

Aktuelle afvandings- og drænforhold i projektområdet kan ses på topografiske kort med oprindelige åbne vandløb.
Jordbundsforhold og lavbundskortlægning af risiko for okkerudledning.
Lokaliteter for diverse prøvetagninger
Feltmålinger til støtte for gennemførelse af analysearbejde.
Oversigt over grundvandspotentiale og afstrømningsforhold
Modelberegning for potentiel udvaskning af Jern ved projektgennemførelse.