Projektering af Rensedam

Forundersøgelse og detailplan for Rensedam ved separatkloakering i Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune)

Forundersøgelse og detailplan for Rensedam ved separatkloakering i Ilsø ved Hjorthede (Viborg Kommune). For Energi Viborg Vand A/S.

For Energi Viborg Vand A/S gennemføres forundersøgelse og detailplanlægning af sandfang og Rensedam før udledning til et nyt vådområde på ca. 16 ha i Ilsø ved Hjorthede. Forundersøgelsen skal forelægges lodsejerne i området. De vedtagne planer om separatkloakering af Ilsø, som ligger i projektoplandet til et nyt vådområdeprojekt, søges realiseret. Den eksisterende regnvandledning fra Ilsø gennem projektområdet skal derfor på sigt tages ud af drift. For Energi Viborg Vand A/S gennemføres i stedet en integreret detailplanlægning for etablering af en Rensedam med central placering i vådområdet ved Ilsøvej.

Herunder vises et par fotos af “Rensedam Forslag” til lodsejer præsentation.

FORSLAG: Oversigtskort med placering af Rensedam på matr. nr. 2h Hjorthede By, Hjorthede tilhørende Kirsten Nedergaard. Til formålet kan forventes udstykning af lod på ca. 0,57 ha ud af et samlet matrikulært areal på ca. 3,22 ha. Lod erhverves af Energi Viborg Vand A/S og der skal således ikke tinglyses vådområdedeklaration herpå.
FORSLAG:
Energi Viborg Vand A/S erhverver 5.700 m2 grund til Rensedam på i alt 2.400 m3.
FORSLAG:
Hypsograf for ny Rensedam udvisende vådvolumen og forsinkelsesvolumen ved forskellige vandstande/ grundvandstande.
FORSLAG: Sandfang ved Ilsøvej (st. 85-165) med afløb til Stryg og Rensedam
FORSLAG indebærer,
at der i gennemsnit afgraves 1,23 m på 4.974 m2 eller i alt ca. 6.139 m3.
Max. afgravningsdybde bliver 2,24 m.
Den foreslåede terrænmodellering indebærer endvidere,
at der påfyldes 0,42 m på 1.790 m2 eller i alt ca. 745 m3.