Bølling Sø Kanal og Skygge Å okkerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune 2020/21

Bilag1_2_Arbejdskort_191220_vib_okkerpotentiel_ha_opland_5000A3Bkopi_bk

Okkerforundersøgelse vedr. gennemført genslyngning af Bølling Sø Kanal i 2016 (0.9 km) samt recipientundersøgelse af stoftransport mv. i Bølling Sø Kanal/ Skygge Å på strækningen fra Bølling Sø til Skygge Bro (ca. 6 km).

Analyse af problemer med okkerbelastning mv. i Bølling Sø Kanal og Skygge Å med hensyn til omfang og mulige årsager. Ikast-Brande Kommune ønsker årsager til vandløbets brunlige farve klarlagt. Der gennemføres en jordbundsundersøgelse af ca. 2 ha samt en recipientundersøgelse af 6 km vandløb. Historik af jernindholdet i vandløbene fra slutfirserne og frem til idag beskrives. Der gennemføres prøvetagning og analyse af recipientvand ved forskellige lokaliteter og vandføringer.

Tilvejebragte data kan indledningsvis forventes at give et bidrag med henblik på en mulig kildeopsporing af den primære okkerbelastning af vandløbene i området siden Bølling Sø retableringen i 2005 og genslyngningen af ca. 0,9 km Bølling Sø Kanal i 2016.