Bølling Sø Kanal og Skygge Å okkerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune 2020/21

Bilag1_2_Arbejdskort_191220_vib_okkerpotentiel_ha_opland_5000A3Bkopi_bk

Okkerforundersøgelse vedr. gennemført genslyngning af Bølling Sø Kanal i 2016 (0.9 km) samt recipientundersøgelse af stoftransport mv. i Bølling Sø Kanal/ Skygge Å på strækningen fra Bølling Sø til Skygge Bro (ca. 6 km).

Analyse af problemer med okkerbelastning mv. i Bølling Sø Kanal og Skygge Å med hensyn til omfang og mulige årsager. Ikast-Brande Kommune ønsker årsager til vandløbets brunlige farve klarlagt. Der gennemføres en jordbundsundersøgelse af ca. 2 ha samt en recipientundersøgelse af 6 km vandløb. Historik af jernindholdet i vandløbene fra slutfirserne og frem til idag beskrives. Der gennemføres prøvetagning og analyse af recipientvand ved forskellige lokaliteter og vandføringer.

Tilvejebragte data kan indledningsvis forventes at give et bidrag med henblik på en mulig kildeopsporing af den primære okkerbelastning af vandløbene i området siden Bølling Sø retableringen i 2005 og genslyngningen af ca. 0,9 km Bølling Sø Kanal i 2016.

Der er tilvejebragt data ved jordbundsundersøgelse i et delområde, som tillader diverse modelberegninger for yderligere vandløbsreguleringer af den dybtliggende Bølling Sø Kanal på strækningen fra Bølling Sø til Klode Mølle. Beregninger er dog pt. ikke foretaget, men der kan visualiseres mulige konsekvenser ved gennemførelse af reguleringsskitser for Bølling Sø Kanal efter

  • Model 1 (Bølling Sø Kanal , ca. 1 km delstrækning opstrøms) &
  • Model 2 (Bølling Sø Kanal ca. 1,5 km delstrækning nedstrøms ).

Foreløbige data. Baggrundsbelastningen af okker fra Bølling Sø/ 900 m opr. søafløb er på ca. 50 % i Skygge Å og på ca. 30 % i Karup Å og kan vanskeligt ændres. Imidlertid kan potentialet for at reducere okkerbelastningen ved yderligere vandløbsregulering nedstrøms Bølling Sø være betydelig. Afhængigt af reguleringsomfang kan potentialet vurderes på baggrund af de tilvejebragte data og beregninger. Regulering af Bølling Sø Kanal opstrøms Klode Mølle har potentiale til at reducere okkerbelastningen med i størrelsesordenen 20-40 % i Skygge Å og med 10-25 % i Karup Å umiddelbart nedstrøms Skygge Bro.  Regulering af ca. 700 lbm. af Bølling Sø Kanal umiddelbart nedstrøms Bølling Sø har potentiale til at reducere okkerbelastningen med i størrelsesordenen 10-20 % i Skygge Å og med 4-12 % i Karup Å umiddelbart nedstrøms Skygge Bro.