Tøndermarsken

IMG_0846_besk_dok

Okkerundersøgelser i Tønder marsken for private lodsejere.

Før godkendelse af nydræning i okkerpotentielle områder skal gennemføres okkerforundersøgelse med prøvetagning af jordlag, som kan forventes afdrænet i sommerhalvåret. Jordbundens pyritindhold dokumenteres ved analyser og der udføres feltmålinger af pH og jern i filtreret jordvæske. Analyser sammenholdes med gældende grænseværdier og der gennemføres i nødvendigt omfang en modelberegning af jernudvaskningen og dennes konsekvens for jernkoncentrationen i den nærmeste målsatte recipient.