Erhversområde – Afstrømning og vandløbsregulering i Morsø Kommune

Topografisk oplandsanalyse

For Morsø Kommune skal i forbindelse med vedtaget ny Lokalplan 18.12 ”Erhversområde Præstbrovej” gennemføres en registrering af lokalplanens topografiske opland. Oplandstilstrømningen til området ønskes beregnet og der ønskes udarbejdet forslag til sikring af de aktuelle afvandingsforhold på de tilgrænsende arealer. Samtidig skal sikres, at Morsø Spildevands regnvandssystem ikke belastes af uvedkommende vand. Step 1 er fastlæggelse af deloplandsgrænserne samt kortlagte dræn. Morsø Kommune har registreret en række kortlagte drænsystemer såvel indenfor som udenfor det lokalplanlagte område. For et delopland på 45-50 ha kan etableres afløb til Hyldig Grøft dog afhængigt af, at de aktuelle afvandingssystemer i området er dimensioneret hertil. For deloplande på sammenlagt ca. 200 ha skal være etableret afløb/ vandløb gennem de lokalplanlagte områder og dimensioneret efter en normal afstrømning fra det tilhørende topografiske opland. Samtidig skal tilstræbes, at merafstrømnning fra befæstede arealer reduceres gennem regnvandsbassiner med udløb til recipient. Recipienter er Lyngbro Bæk/ Mejerirenden. Det i området aktuelle afstrømningsmønster, der pt. ikke kendes i detaljer, skal nærmere definere detailplanen for regulering af/ anlæg af nye vandløb.

For Morsø Kommune skal i forbindelse med vedtaget ny Lokalplan 18.12 ”Erhversområde Præstbrovej” gennemføres en registrering af lokalplanens topografiske opland. Oplandstilstrømningen til området ønskes beregnet og der ønskes udarbejdet forslag til sikring af de aktuelle afvandingsforhold på de tilgrænsende arealer. Samtidig skal sikres, at Morsø Spildevands regnvandssystem ikke belastes af uvedkommende vand. Step 1 er fastlæggelse af deloplandsgrænserne samt kortlagte dræn.

Morsø Kommune har registreret en række kortlagte drænsystemer såvel indenfor som udenfor det lokalplanlagte område.

Vandløbsregulering og afløb, der vedrører afstrømning fra deloplande på sammenlagt i størrelsesordenen 350 ha

For et delopland på 45-50 ha kan etableres afløb til Hyldig Grøft dog afhængigt af, at de aktuelle afvandingssystemer i området er dimensioneret hertil.

For deloplande på sammenlagt ca. 200 ha skal være etableret afløb/ vandløb gennem de lokalplanlagte områder og dimensioneret efter en normal afstrømning fra det tilhørende topografiske opland. Samtidig skal tilstræbes, at merafstrømnning fra befæstede arealer reduceres gennem regnvandsbassiner med udløb til recipient. Recipienter er Lyngbro Bæk/ Mejerirenden.

Det i området aktuelle afstrømningsmønster, der pt. ikke kendes i detaljer, skal nærmere definere detailplanen for regulering af/ anlæg af nye vandløb.