Udarbejdelse af ny partsfordeling i Tjæreby Vejle Pumpelag til brug ved realisering af Tude Ådal projektet i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har anmodet PV\ Natur & Miljø Rådgivning om at udarbejde forslag til ny partsfordeling for pumpelag repræsenterende de tilgrænsende arealer til vådområdet. Der er gennemført omfattende forarbejder, modelberegninger samt senest en detailplanlægning ved andre rådgivere, men grundlaget for en partsfordeling i områdets forskellige offentlige pumpelag er ikke nævneværdigt revurderet siden oprettelsen for ca. 100 år siden, perioden 1925-1928. Vedtægter og parter tinglyst på ejendommene hidrører i store træk fra samme periode. Den efterfølgende urbane udvikling, gennemførte afvandingstiltag i oplandet og den aktuelle arealanvendelse er således ikke gjort gældende i de aktuelle partstildelinger for de interesserede arealer (Der foreligger pt. en række arbejdsdokumenter).

Læs mere