Udarbejdelse af partsfordeling for vandløb i Billund Kommune

Udarbejdelse af ny partsfordeling for det private vandløb Vesterbæk på en 1,9 km delstrækning øst for Vorbasse i Billund kommune. For Billund kommune skal udarbejdes forslag til nye vedligeholdelses bestemmelser for det private vandløb Vesterbæk, der er rørlagt med Ø 100 cm rør på en 763 m delstrækning (st. 1.137-1.900). Vandløbet ligger med ringe faldforhold…

Læs mere

Erhversområde – Afstrømning og vandløbsregulering i Morsø Kommune

For Morsø Kommune skal i forbindelse med vedtaget ny Lokalplan 18.12 ”Erhversområde Præstbrovej” gennemføres en registrering af lokalplanens topografiske opland. Oplandstilstrømningen til området ønskes beregnet og der ønskes udarbejdet forslag til sikring af de aktuelle afvandingsforhold på de tilgrænsende arealer. Samtidig skal sikres, at Morsø Spildevands regnvandssystem ikke belastes af uvedkommende vand. Step 1 er…

Læs mere

Byggemøder i anlægsfasen

Byggemødet 8.april 2019 i vådområdeprojektet Sillerslev Ørding Kær. Parterne i projektet mødtes ved pumpehuset for at diskutere, hvordan afløbet fra det ny vådområde skal etableres. Fra venstre er det Jacob V. D. Bruun, projektleder i Morsø Kommune, Niels Pöckel, formand for Sillerslev Ørding Kær landvindingslag, Kristian Skou Pedersen, fra Nr. Nebel Entreprenørforretning, Peder Vagn Nielsen, rådgivende konsulent i PV Natur og Miljø Rådgivning, samt Jens Kristian Bjerg, Nr. Nebel Entreprenørforretning.

Læs mere