Byggemøder i anlægsfasen

Folk fra kommunen, entreprenørselskabet og Sillerslev landvindingslaug mødes kl. 12 ved pumpestationen til byggemøde i forbindelse med etablering af nyt vådområde. Foto: Peter Mørk

Byggemødet 8.april 2019 i vådområdeprojektet Sillerslev Ørding Kær. Parterne i projektet mødtes ved pumpehuset for at diskutere, hvordan afløbet fra det ny vådområde skal etableres. Fra venstre er det Jacob V. D. Bruun, projektleder i Morsø Kommune, Niels Pöckel, formand for Sillerslev Ørding Kær landvindingslag, Kristian Skou Pedersen, fra Nr. Nebel Entreprenørforretning, Peder Vagn Nielsen, rådgivende konsulent i PV Natur og Miljø Rådgivning, samt Jens Kristian Bjerg, Nr. Nebel Entreprenørforretning.

Byggemøde ved pumpehuset. Vådområdet Sillerslev Ørding Kær.

Morsø Folkeblad var observatør ved et byggemøde i begyndelsen af anlægsfasen for vådområdet Sillerslev Ørding Kær, april 2019. Det fremgår af nærværende indlæg i Morsø Folkeblad, tirsdag 9. april 2019.

Parterne i projektet mødtes i går ved pumpehuset for at diskutere, hvordan afløbet fra det ny vådområde skal etableres. Fra venstre er det Jacob V. D. Bruun, projektleder i Morsø Kommune, Niels Pöckel, formand for Sillerslev Ørding Kær landvindingslag, Kristian Skou Pedersen, fra Nr. Nebel Entreprenørforretning, Peder Vagn Nielsen, rådgivende konsulent i PV Natur og Miljø Rådgivning, samt Jens Kristian Bjerg, Nr. Nebel Entreprenørforretning.

Byggemøde ved pumpehuset

ANLÆG: Nyt vådområde adskilles fra Sillerslev ved hjælp af et dige, men der bliver udløb samme sted

Af Ida Smith og Peter Mørk (foto)

SILLERSLEV: Der var usædvan­ligt meget trafik på den lan­ge, stenede vej ud til pumpe­huset ved Sillerslev Øre i går. Her blev nemlig afholdt byg­gemøde som led i det store projekt, der handler om at etablere et nyt vådområde langs Sillerslev Å.

Pumpehuset nær udmundingen af Sillerslev Å sørger for, at vandstanden bag diget er lav, så sommerhusene ikke oversvømmes.

Helt præcist handlede mø­det om, hvordan afløbet fra vådområdet skal føres igen­nem pumpehuset, parallelt med afløbet fra Sillerslev Å. Der bliver nemlig et separat afløb fra den sø, der skal etableres nord for åen.

Sø og å vil på strækningen øst for Ørding Kærvej være adskilt af et lavt dige. Sepa­rate pumper vil regulere vandstanden i henholdsvis vådområdet og åen, og når projektet er færdigt, vil ålø-bet fra Ørding Kærvej ud til fjorden kun afvande som­merhusområdet.

Vest for Ørding Kærvej vil åen til gengæld få lov at oversvømme arealerne, og man vil nedlægge dræn for at fjerne kvælstof. Drænvan­det vil sammen med vandet i åen blive ført gennem det ny vådområde udenom det nu­værende udløb af åen for at sikre opsamling af kvælstof.

– Man vil lave et nyt under­løb under Ørding Kærvej, som leder vandet ud på mar­kerne, hvor der vil komme en sø, som lukkes inde med diger, forklarer Jacob V. D. Bruun, projektleder for na­tur- og vådområdeprojekter i Morsø Kommunes tekniske forvalning. Han fortsætter:

– I dag er der cirka 834 hektar opland til pumpehu­set. Når vi laver vådområdet, vil de 700 hektar køre igen­nem vådområdet og blive pumpet ud af det nordlige af de to pumpekamre i pumpe­huset, og de resterende 134 hektar, som er sommerhus­området, vil blive afvandet som det gør i dag.

Projektområdets grænser er markeret med en stiplet linje. En rød linje markerer, hvor der skal anlægges et nyt dige langs nordsiden af Sillerslev Å. Pumpehuset ligger ude til højre, hvor fjorden skimtes.

Sommerhusejere betaler

Det er sommerhusejerne, der betaler driften af pum­pestationen via Sillerslev Ørding Kær landvin­dingslag. Projektet betaler dog en ny pumpe til huset.

Med ved byggemødet i går var sommerhusejer Niels Pöckel, Svendborg, der er formand for Sillerslev Ør­ding Kær landvindingslag.

– Vi er vist 115 sommerhusfolk i laget. Vi betaler til pumpestationen i forhold til værdien af grunden og den kote, den ligger i. Jeg tror, at det ny vådområde vil blive et aktiv for Mors og også for sommerhusområdet. Jeg forventer, at der vil komme et rigt fugle- og dyreliv, og jeg håber, at der med tiden vil blive anlagt stier og må­ske et fugletårn, siger han.

FAKTA. VÅDOMRÅDET SILLERSLEV ØRDING KÆR

  • Hovedformålet med etablering af det ny vådområde Sillerslev Ørding Kær er at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden.
  • Projektområdet udgør 102 hektar, der strækker sig langs Sil-lerslev Ä nord for sommerhusområdet på Sillerslev Øre.
  • Cirka 22 hektar vil komme til at stå under vand, når de nye sø­områder etableres.
  • Projektet skal være færdigt senest i december i år.