Vådområdeprojekt    Rønbjerg & Hvidbjerg enge

 

Maj 2002

 

Teknisk-biologisk Forundersøgelse og forlag til etablering af vådom-råder i Rønbjerg & Hvidbjerg enge Skive og spøttrup kommuner

 

 

BAGGRUND

Delområder af Hvidbjerg Ådal blev i 1999 sammen med andre lavbundsarealer i Viborg Amt udpeget som ”Potentielt vådområde”. Der er derfor mulighed for at gennemføre et vådområdeprojekt i området finansieret over statens midler til gennemførelse af vandmiljøplan II. Der forelå allerede med udgangen af år 2000 et projektforslag til etablering af sø og enge i delområdet Hvidbjerg Enge. Med baggrund i dette forslag er nærværende rapport udarbejdet. En forespørgsel blandt lodsejerne i delområdet Rønbjerg Enge viste, at hovedparten kunne acceptere iværksættelsen af en teknisk/ biologisk forundersøgelse, som omfattede såvel Rønbjerg som Hvidbjerg Enge. Undersøgelsesområdet ligger i den nordligste del af Rønbjerg sogn og omfatter den tidligere ”Nørre Sø” nord for Gl. Rønbjerg i Skive Kommune. Hvidbjerg enge beliggende i Spøttrup Kommune indgår ligeledes i nærværende undersøgelse. Områderne i Rønbjerg og Hvidbjerg enge, der udgør i størrelsesordenen 152-158 ha, anvendes til almindelig landbrugsdrift og har været afvandet i mere end 100 år. Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem PV\ Natur og Miljø Rådgivning og teknikere fra Viborg Amt, Skive og Spøttrup Kommuner, idet førstnævnte har udført hovedparten af arbejdet. I en bruger gruppe, bestående af lodsejerne i

  

 

i området og de nævnte teknikere samt Direktoratet for FødevareErhverv, er undersøgelser og skitser løbende blevet drøftet og diskuteret.

 

FORMÅL OG INDHOLD

Forundersøgelsen belyser de tekniske muligheder for at gennemføre en ændring af de eksisterende afvandingsforhold, således at der opstår et permanent vådområde i såvel Rønbjerg som Hvidbjerg Enge. Endvidere indeholder undersøgelsen 2 forslag til, hvordan vådområder kan etableres. Der er taget udgangspunkt i, at forslagene skal indeholde:

·        En generel ekstensivering af landbrugsdrift med græsningsmuligheder i området.

·        En forbedring af naturforholdene.

·        Genskabelse af  den naturlige vandbalance.

 

Forundersøgelsen omfatter en detaljeret opmåling af området, en beskrivelse af de kulturtekniske forhold, afvandingstilstanden, vand- og næringsstofbalancer mv., beskrivelse af tekniske anlæg, spildevandsforhold samt kortlægning af kultur- og naturværdier i området.

 

HISTORIE

På et tidspunkt under Weichselistiden baner smeltevandet sig vej mod Venø Bugt, som var blevet delvis isfrit. Hvidbjerg Ådal bliver således dannet af smeltevand ved isens tilbagesmeltning fra hovedopholdslinien. Afdræningen til Venø Bugt forbedres efterhånden som dødismasserne smelter, hvilket giver øget fald, dybde og vandhastighed på smeltevandsfloden i ådalen. Rønbjerg og Hvidbjerg enge er stærkt præget af de meget betydelige aflejringer, som blev afsat af smeltevandet på dets vej til Venø Bugt. Øverst forekommer dynd- og tørvedannelser og udbredt er smeltevandsaflejringer af grus, sand og ler i varierende tykkelser.

 

 

F.R.I  konsulent: PV\ Natur & Miljø Rådgivning - pvnielsen@mail.tele.dk

Peder vagn nielsen, katballevej 14, 8800 viborg tlf. 86 66 72 97 - fax 86 66 72 97

 

VIBORG AMT

MILJØ OG TEKNIK

 

 

                                                                                      side 2

 

 

 

På Videnskabernes Selskabskort fremstillet omkring år 1770 er ”Nørre Søe” omkring 14 ha stor og dækker den laveste del af Rønbjerg enge. I 1882 var afløbet fra søen reguleret og vandstanden i området var sænket til mindst kote ca. 3,0 m, idet søen tilsyneladende var helt bortdrænet. Der var ligeledes etableret ”kanalvandløb” langs de samme vandløbstracéer, som findes i dag (Mejlsø Å, Trævel Å m. fl.). Vandstanden i projektområdet sænkes yderligere i 1919, hvor Landeng Bæk/ Trævel Å reguleres og vandløbsbunden sænkes ca. 1 m. Den naturlige afvanding af projektområderne frem til landvindingsarbejders gennemførelse i 1950´erne har resulteret i vandstande omkring eller lidt under kote 2,0 m DNN i grøftesystemet i Hvidbjerg enge og sandsynligvis lidt højere i Rønbjerg enge. I Rønbjerg Mose begyndte tørveproduktion i det små i 1870´erne. Blandt andet grøftegravning muliggjorde udnyttelse af tørveforekomsterne og så sent som i 1945 indledtes et stort afdæmningsarbejde for 140 tdr. land, som stod under vand i moserne. I 1950´erne gennemførtes landvindingsarbejder under dels Rønbjerg Enge Landvindingslag og dels det private pumpelag: ”Hvidbjerg Pumpelag”. Den landbrugsmæssige udnyttelse blev hermed stærkt intensiveret i hele projektområdet. Dyrkning og afvanding har været medvirkende til sætninger i området. Det  betyder at store dele af området i dag ligger fra 0,5 m til mere end 3 m lavere end for ca. 120 år siden. Den overvejende del af området dyrkes dog stadig intensivt med sædskifte afgrøder, idet kun ca. 1/3 af projektområdet henligger som enge.

 

 

 

 

 

ges en lille terrænforhøjning til ca. kote 2,5 m over en 3-400 m delstrækning. Terrænforhøjningen forhindrer overfladisk gennemstrømning og den kan give gode muligheder for fundering af stiforbindelse samt for vejadgang i området. Trævel Å, st. 5.152-5.492, restaureres og vandløbets dimensioner justeres til fremtidige afstrømninger, der er ca. 71 % større end i dag. Der etableres et mæandrerende vandløb, et afløb fra Hvidbjerg enge til vejunderløbet under Rettrup Kærvej og til Trævel Å.

 

 

 

 

Scenarium II-2 projektområde, i alt 158 ha

 

Projektforslag scenarium I-2: De hydrauliske forhold i ovennævnte afløb samt i restaureret delstrækning af Trævel Å justeres således, at vandstanden i Hvidbjerg enge er i kote 1,75 m DNN ved en middelafstrømning. Et 25 m langt stryg gennem den ovennævnte terrænforhøjning mellem Rønbjerg og Hvidbjerg enge udformes således, at vandstanden i Rønbjerg enge er i kote 2,00 m DNN ved en middelafstrømning. Projektforslaget medfører ændrede afvandingsforhold på i alt 152 ha.

 

Projektforslag scenarium II-2: De hydrauliske forhold i ovennævnte afløb samt i restaureret delstrækning af Trævel Å justeres således, at vandstanden i Hvidbjerg enge er i kote 2,00 m DNN ved en middelafstrømning. Et åbent gennemløb ved ovennævnte terrænforhøjning mellem Rønbjerg og Hvidbjerg enge udformes således, at vandstanden i Rønbjerg enge altid vil væ-

 
FORSLAG TIL VÅDOMRÅDE MED SØ OG ENGE

Der er udformet 2 projektforslag. Begge forslag indeholder forskellige tiltag, hvor oplandsafstrømningen ledes ud igennem projektområderne, der alene har naturlig afløb til Trævel Å ved underløbet under Rettrup Kærvej. Dette indebærer, at en ca. 1 km lang nedre strækning af Mejlsø Å nedklassificeres til et privat vandløb med lille afstrømning fra det nærmeste opland. De to pumpestationer nedlægges, alle afvandingskanaler og drænsystemer i projektområdet bringes ud af drift. På grænsen mellem ”Hvidbjerg Pumpelag” og Rønbjerg Enge Landvindingslag opbyg-

 

 

                                                                                     side 3

re den samme, som i Hvidbjerg enge, typisk ca. kote 2,00 m DNN. Projektforslaget medfører ændrede afvandingsforhold på i alt 158 ha.

 

Der opstår en sø på 59-66 ha med vandspejl typisk i kote 1,75-2,00 m DNN. De påvirkede områder er vurderet til henholdsvis ca. 152 ha  og ca. 158 ha efter de 2 forslag. Ved begge forslag fås et område domineret af våde enge med mulighed for græsning i ca. halvdelen af projektområdet. Græsningsmuligheder vil være særdeles gode på 64-65 ha og det vurderes, at græsning i tørre perioder eventuelt yderligere kan praktiseres på 20-25 ha nærmest søen i projektområdet. De foreslåede projektgrænser er vist på samtlige bilag og fastsat ud fra den forudsætning, at arealer, der ligger mellem 0-1,75 m over søens vandspejl, vil blive påvirket i et eller andet omfang.  På strækninger, hvor terrænet ligger lavt er projektet afgrænset efter simple beregninger og bedste skøn over konsekvenserne ved at hæve grundvandspejlet med op til 1,5-2,0 m. Det vil være teknisk enkelt at lave et projekt i området, idet konsekvenser for veje og tekniske anlæg vil være begrænsede.

 

NATUR OG MILJØ

Etableringen  af  sø og engområder  kan forventes at få stor betydning for blandt andet fuglelivet. Erfaringer fra andre vådområdeprojekter fortæller, at der allerede efter 3-4 år kan forventes at indfinde sig mange ”nye” fuglearter. Hvis det er muligt at vedligeholde græsningen i vådområdet vil der kunne fås en artsrig vegetation på engene. De tidligere landbrugsarealer kan forventes at udvikle plantesamfund med karakteristiske kærplanter. Langs de dele af søbredderne, hvor den fremtidige græsning er svag, vil der kunne udvikles tætte rørskove med Tagrør, Dunhammer, Rørgræs, Høj Sødgræs m.v. En sø vil kunne udgøre et stort vandreservoir på 270.000-350.000 m3.  Dette vil kunne stabilisere vandføringen i den øvre del af Trævel Å. Vandets opholdstid i en sø på 59-66 ha vil om sommeren i gennemsnit være på 16-20 dage. Søen vil udvikle sig hen imod en ligevægt, hvor vandkvaliteten kan skønnes ud fra simple erfaringsmodeller. Det vurderes, at søen vil blive domineret af kiselalger og grønalger og søens sigtdybde vil om sommeren være 91-96 cm.

 

Den gennemsnitlige vanddybde vil være 56-68 cm og de største vanddybder op til 125-150 cm. Søen forventes at kunne tilbageholde ca. 29 % af det kvælstof, der tilføres søen. Engenes kapacitet for kvælstoffjernelse forventes at blive 225-240 kg N/ha. Realiseres projektet, kan der forventes en samlet kvælstof tilbageholdelse på ca. 40 tons N/år svarende til i alt 256-264 kg N/ha projektområde. Der kan tilsvarende påregnes en fosfortilbageholdelse på i alt 125-140 kg P/år.

 

NØDVENDIGE ANLÆGSARBEJDER VED GENNEMFØRELSE AF ET PROJEKT

Grundlæggende skal afvandingen i området bringes til ophør og dyrkningen indstilles. Dele af offentlige og private vandløb sløjfes og der etableres åbne tilløb fra oplandet. Hele oplandstilstrømningen ledes ud i søen og engene. Afløbet fra søen etableres med 75-150 m mæandrerende vandløb samt restaurering af en ca. 350 m lang delstrækning af Trævel  Å. Den restaurerede delstrækning vil være bestemmende for vandstanden i projektområdet. Delstrækninger af vandløb, der lukkes, udgør sammenlagt ca. 5,5 km. Etablering af udløb til søen udgør sammenlagt 1-1,5 km. Der ryddes ca. 1,5 km levende hegn. Den nævnte terrænmodellering omfatter 500 og 650 m3 muld og fyldjord. Pumper afmonteres og pumpebygværker, brønde mv. fjernes. Drænledninger på engene lukkes. Funktion af private nedsivningsanlæg på de nærmest beliggende ejendomme skal nærmere undersøges og der gennemføres tekniske forbedringer efter behov på 3-5 ejendomme. Rettrup Kærvej i Skive Kommune skal udbygges med rabatter i større bredde og der etableres autoværn i begge sider på en ca. 400 m lang vejstrækning. Der etableres samtidig en ny rørunderføring under vejen. Nødvendige beskrevne ændringer er vist på de foreslåede planer, blandt andet på vedhæftede bilag 9.2.

 

 

OMKOSTNINGER

Anlægsudgifterne vil beløbe sig til ca. 7.300 kr./ha projektområde. Hertil kommer kompensation til lodsejerne. Størrelsen på denne vil først kunne fastsættes i en nærmere forhandling med lodsejerne.

 

projektbilag 9.2     side 4