NOTAT

Analyse af sætninger i

Uldum, Åle, Tørring og

Ølholm kær i Vejle amt

Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt – marts 2005

Dannelse af grid for terræn 1873 og 2003 samt for sætninger fra 1873-2003

Indholdsfortegnelse og bilag

Se Indholdsfortegnelse og bilag

Se Tabeloversigter mv.

Se 1.0 Resultater

Se 2.0 Forudsætninger og datagrundlag

Se 3.0 Analysemodel

Se 3.1 Terræn 1873.

Se 3.2 Terræn 2003

Se 3.3 Sætninger og tørvegravning 1873-2003

Se 3.4 Tørvegravning 1873-1951

Se 3.5 Tørvegravning 1951-2003

Se 4.0 Baggrund

Se 5.0 Konklusion

Se 6.0 Litteratur og kildehenvisninger

TOP

Bilag       Kort mv. og længdeprofiler for linie 1-3 med terræn år 1873 og 2003 samt sætningsomfang 1873-2003:
1.0 Større kort

Terrænsætninger 1873-2003 Uldum, Åle, Tørring og Ølholm Kær

A4

1:25.000

1.1 Linie 1 (5,4 km) Ølholm Kær og Uldum Kær år 1873 og år 2003

A4

Ca. 1:40/ 1:25.000

1.2 Sætningsomfang Linie 1 Ølholm Kær og Uldum Kær 1873-2003

A4

Ca. 1:14/ 1:25.000

1.3 Terrænsætninger mv. 1873-2003 i Uldum Kær

A4

1:15.000

1.4 Terrænsætninger mv. 1873-2003 i Åle Kær

A4

1:10.000

1.5 Terrænsætninger mv. 1873-2003 i Ølholm Kær

A4

1:15.000

1.6 Terrænsætninger mv. 1873-2003 i Tørring Kær

A4

1:15.000

2.1 Linie 2 (2,8 km) Åle Kær og Uldum Kær år 1873 og år 2003

A4

Ca. 1:40/ 1:14.000

2.2 Sætningsomfang Linie 2 Åle Kær og Uldum Kær 1873-2003

A4

Ca. 1:14/ 1:14.000

3.1 Linie 3 (2,6 km) Tørring Kær og Ølholm Kær år 1873 og år 2003

A4

Ca. 1:50/ 1:12.000

3.2 Sætningsomfang Linie 3 Tørring Kær og Ølholm Kær 1873-2003

A4

Ca. 1:14/ 1:12.000

TOP

tabeloversigter mv.

Tabel 1. Opgørelse af sætninger inklusiv tørvegravning i ha for delområder og hele projektområdet i perioden 1873-2003.

Delområder

Projektområde

Uldum

Kær

Ha

Åle

Kær

Ha

Ølholm

Kær

Ha

Tørring

Kær

ha

Tørring/

Staugård

Ha

I alt

Ha

0,00-0,25 m

22

9

19

31

2

81

0,25-0,50 m

50

17

34

53

4

158

0,50-0,75 m

94

36

64

100

10

304

0,75-1,00 m

123

47

82

68

13

333

1,00-1,25 m

74

40

36

18

5

173

1,25-1,50 m

24

9

8

0

0

41

1,50-1,75 m

2

0

1

0

0

3

Ingen sætninger

10

2

14

10

0

35

Projektområde i alt

400

159

257

279

34

1130

I alt 0,00-1,00 m

290

109

199

252

28

877

I alt 1,00-1,75 m

100

48

45

18

6

217

I alt 0,00-1,75 m

390

157

243

269

34

1094

Tabel 2. Opgørelse af sætninger inklusiv tørvegravning i procent for delområder og hele projektområdet i perioden 1873-2003.

Delområder

Projektområde

Uldum

Kær

Pct.

Åle

Kær

Pct.

Ølholm

Kær

Pct.

Tørring

Kær

Pct.

Tørring/

Staugård

Pct.

I alt

Procent

0,00-0,25 m

5

5

7

11

6

7

0,25-0,50 m

13

11

13

19

12

14

0,50-0,75 m

24

23

25

36

29

27

0,75-1,00 m

31

29

32

24

38

30

1,00-1,25 m

18

25

14

6

15

15

1,25-1,50 m

6

6

3

0

0

4

1,50-1,75 m

1

0

1

0

0

0

Ingen sætninger

2

1

5

4

0

3

Projektområde i alt

100

100

100

100

100

100

I alt 0,00-1,00 m

73

68

77

90

85

78

I alt 1,00-1,75 m

25

31

18

6

15

19

I alt 0,00-1,75 m

98

99

95

96

100

97

Tabel 3. Opgørelse af tørvegravning i ha og i procent for delområder og hele projektområdet i perioden 1873-1951 og 1873-2003.

Delområder

Uldum

Kær

Åle

Kær

Ølholm

Kær

Tørring

Kær

Tørring/

Staugård

Fra 1873 til 1951, ha

48

4

8

1

-

61

Fra 1951 til 2003*

-

-

-

-

-

-

Fra 1873 til 2003, pct.

Ca. 12

Ca. 3

Ca. 3

Ca. 1

-

Ca. 6

* Er ikke registreret, men antages højest at udgøre 10 pct. af de registrerede tørvegravninger i perioden 1873-1951.

TOP

Figur 1. Søjlediagram med opgørelse over sætninger inklusiv tørvegravning for perioden 1873-2003 i projektområdet og i delområder.

TOP

1.0 resultater

Undersøgelsen dækker et projektområde på ca. 1.130 ha, som typisk ligger i størrelsesordenen 0,7 m lavere i dag, end for 130 år siden. Ved en sammenligning af den første terrænopmåling (Kort- og Matrikelstyrelsen), der fandt sted i år 1873 med en ny flyopmåling fra efteråret 2003 i projektområdet, kan der beregnes gennemsnitlige sætninger på ca. 0,6 cm/år for de seneste 130 år. I undersøgelsen er de gennemsnitlige sætninger opgjort for hele projektområdet, se bilag 1.0 samt for hvert af delområderne: Uldum Kær (400 ha), Åle Kær (159 ha), Ølholm Kær (257 ha), Tørring Kær (279 ha) samt Tørring/ Staugård Kær (34 ha) nærmest Tørring By, se bilagene 1.3-1.6 og ovenstående tabeloversigter. Indeholdt i de beregnede sætninger er endvidere den tørvegravning, som har fundet sted i perioden. Tørvegravning har i forhold til sætninger haft et mindre omfang, idet kun ca. 61 ha eller ca. 5 % af projektområdet er berørt af tørvegravning i perioden fra 1873-1951. Omfanget af tørvegravning i området i perioden 1951-2003 kendes ikke, men vurderes højest at udgøre 10 procent af de registrerede tørvegravninger i perioden 1873-1951.

Sætningerne har været størst og i gennemsnit 0,8 m i Uldum og Åle Kær for perioden, hvilket svarer til en gennemsnitlig sætning af terrænoverfladen på 0,6 cm/år, se terrænprofiler og sætningsomfang på bilagene 1.1, 2.1 og 1.2 samt 2.2.

I Uldum Kær, hvis udstrækning er 400 ha, har der været sætninger på over 1 m på 100 ha. De største sætninger omfattende ca. 2 ha er på 1,50-1,75 m. Typisk har sætninger været på 0,75-1,00 m, idet dette sætningsomfang vedrører i alt 123 ha svarende til 31 pct. af arealet. Sætninger på 0,50-0,75 m er registreret på 94 ha svarende til 24 pct. af arealet. På ca. 50 ha har sætningsomfanget været 0,25-0,50 m og på 32 ha har der ikke været sætninger eller kun mindre sætninger på højest 0,25 m. En del af det registrerede sætningsomfang skyldes tørvegravning, idet denne har fundet sted på i alt 48 ha eller 12 pct. af arealet.

I Åle Kær, hvis udstrækning er 159 ha, har der været sætninger på over 1 m på 48 ha. De største sætninger omfattende ca. 9 ha er på 1,25-1,50 m. Typisk har sætninger været på 0,75-1,00 m, idet dette sætningsomfang vedrører i alt 47 ha svarende til 30 pct. af arealet. Sætninger på 0,50-0,75 m er registreret på 36 ha svarende til 23 pct. af arealet. På ca. 17 ha har sætningsomfanget været 0,25-0,50 m og på 11 ha har der ikke været sætninger eller kun mindre sætninger på højest 0,25 m. Tørvegravning har i perioden været meget beskeden, idet denne har fundet sted på ca. 4 ha eller ca. 3 pct. af arealet.

Sætningerne har ligeledes været meget betydelige i såvel Ølholm Kær som i Tørring Kær samt Tørring/ Staugård Kær. For perioden har de gennemsnitlige sætninger her været på 0,6 - 0,7 m, hvilket svarer til en gennemsnitlig sætning af terrænoverfladen på 0,5 cm/år, se terrænprofil og sætningsomfang på bilagene 3.1 og 3.2.

I Ølholm Kær, hvis udstrækning er 243 ha, har der været sætninger på over 1 m på 45 ha. De største sætninger omfattende ca. 9 ha er typisk på 1,25-1,50 m. Mest udbredt er sætninger på 0,75-1,00 m, idet dette sætningsomfang vedrører i alt 82 ha svarende til 32 pct. af arealet. Sætninger på 0,50-0,75 m er ligeledes udbredt og er registreret på 64 ha svarende til 25 pct. af arealet. På ca. 34 ha har sætningsomfanget været 0,25-0,50 m og på et omtrent tilsvarende areal, 33 ha, har der ikke været sætninger eller kun mindre sætninger på højest 0,25 m. Tørvegravning har i perioden været meget beskeden, idet denne har fundet sted på ca. 8 ha eller ca. 3 pct. af arealet.

I Tørring Kær, hvis udstrækning er 279 ha, har de største sætninger været på 1,00-1,25 m og vedrører i alt 18 ha. Typisk har sætninger været på et lavere niveau, idet der på ca. 100 ha eller på 36 pct. af arealet har været sætninger på mellem 0,50-0,75 m. Sætninger på 0,75-1,00 m er registreret på 68 ha svarende til 24 pct. af arealet. På ca. 53 ha har sætningsomfanget været 0,25-0,50 m og på 41 ha har der ikke været sætninger eller kun mindre sætninger på højest 0,25 m. Tørvegravning har i perioden været forsvindende. Der er registreret tørvegravning på 1 ha i perioden fra 1873-1951.

I Tørring/ Staugård Kær, hvis udstrækning er 34 ha, har sætninger haft et omfang omtrent svarende til gennemsnittet for hele projektområdet.

For projektområdet som helhed kan noteres følgende rangorden af de mest udbredte sætningsintervaller for den undersøgte periode:

"Sætningsintervallet 0,75-1,00 m" er registreret på 333 ha eller som gennemsnit i 30 procent af kærområderne.

"Sætningsintervallet 0,50-0,75 m" er registreret på 304 ha eller som gennemsnit i 27 procent af kærområderne.

"Sætningsintervallet 1,00-1,25 m" er registreret på 173 ha eller som gennemsnit i 15 procent af kærområderne.

"Sætningsintervallet 0,25-0,50 m" er registreret på 158 ha eller som gennemsnit i 14 procent af kærområderne.

På de resterende 116 ha i projektområdet er enten registreret meget store sætninger på 1,25-1,75 m (4 procent af kærområderne) eller ingen samt ubetydelige sætninger på under 0,25 m (10 procent af kærområderne).

Tørvegravning for perioden 1873-1951 er registeret i områder med såvel større som mindre sætninger. Tørvegravningen på sammenlagt 61 ha har typisk fundet sted i de delområder, hvor sætningsomfanget er registreret til 0,50 m – 1,75 m, se bilag 1.3-1.6.

TOP

2.0 forudsætninger og datagrundlag

Projektområdet er beliggende omkring Gudenåen fra Tørring til Åle (ca. 10 km) og udgør i alt 1.130 ha lavbundsarealer ved åen i Tørring-Uldum Kommune, Vejle Amt.

Projektområdet er afgrænset nærmere på kortbilagene, se bilagene 1.0-1.6. Afgrænsningen mellem de arealer, der indgår i undersøgelsen og de arealer, der ikke medtages i undersøgelsen er givet i form af en projektgrænse, som vist på bilagene. Projektgrænsen ligger mange steder mellem 52,5 m og 55,0 m højdekurverne fra Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kort over området og den overvejende del af projektområdet ligger i koteintervallet 50,0-55,0 m DNN. Projektområdet er fastlagt på Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kort fra 1880 således, at så vidt muligt alle daværende engarealer langs Gudenåen mellem Tørring og Åle er medtaget. Endvidere bestemmes projektområdet af afgrænsningen af flyopmålingen fra 2003 gennemført af Vejle Amt og der er efter gennemførelse af sætningsberegninger justeret på projektgrænsen, således at arealer uden sætninger så vidt muligt ikke medtages i projektområdet.

Datakilde for terrænoplysninger 1873 er de originale kortmanuskripter fra Kort- og Matrikelstyrelsen fra 1873, der foreligger for delområderne, nedennævnte ejerlav: Staugaard, Kandborghus, Ølholm, Hesselballe, Uldum, Boering, Rask, Roustrup, Tørring, Hjortsvang og Åle /1/. Kort- og Matrikelstyrelsens originale opmålinger af ejerlav er vist med et eksempel på rapportens forside. Opmålingen viser bl. a. koter i fod med en decimal samt bredde af større vandløb i alen. Original opmåling foreligger som JPEG billedfiler, der orienteres med UTM-koordinater i MapInfo ved hjælp af det topografiske 1880-kortværk udgivet af Kort- og Matrikelstyrelsen og Amtsrådsforeningen. Opmålingsintensiteten er i gennemsnit 0,3-0,4 punkter/ha projektområde. Der er registreret i alt ca. 1.150 punkter i/ tæt på projektområdet, idet blandt andet samtlige opmålingspunkter langs vandløbene i området er registreret, se bilagene 1.3-1.6 (dokumentationspunkter). Terrænkoterne, der er målt i fod med én decimal over daglig vande, er omregnet til meter DNN ved anvendelse af en multiplikationsfaktor på 0,313853.

Datakilde for terrænoplysninger 2003 er terrænopmåling ved en scanning fra fly gennemført af Vejle Amt i efteråret 2003. Opmålingen omfatter en meget intensiv registrering af terrænkoter og en meget stor datamængde. Opmålingen er leveret digitalt af Vejle Amt udtyndet til en datamængde på 667.706 punkter /2/.

Tørvegravning i området er alene belyst for perioden 1873-1951 på grundlag af oplysninger fra Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kortværk, nærmere betegnet målebordsbladene fra år 1873, år 1900 og fra år 1951. Tørvegravning i området for perioden efter 1951 er alene skønnet ved studier af sorthvide luftfotos over Uldum Kær fra 1965 og 1973, Vejle Amts fotoarkiv.

TOP

3.0 analysemodel

3.1 terræn 1873.

Arealerne i projektområdet lå i 1873 typisk i kote intervallet fra 162-175 fod over daglig vande, dvs. i kote intervallet fra 50,8-54,9 m DNN. Arealer på ca. 250 ha primært i Uldum Kær og Åle Kær lå lavere end 165 fod = 51,8 m DNN. Arealer på ca. 750 ha lå mellem 165-170 fod = kote 51,8-53,4 m DNN. Arealer på ca. 400 ha lå mellem kote 170-175 fod = 53,4-54,9 m DNN i henhold til det topografiske kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen. På grundlag af 1150 punkter dannes i Vertical Mapper 3.0, en applikation til MapInfo, et grid 1 i fod over daglig vande repræsenterende terræn 1873 i projektområdet og det nærmest tilgrænsende terræn.

3.2 terræn 2003

Arealerne i projektområdet i 2003 fastlægges på grundlag af de leverede opmålingsdata fra en flyscanning af projektområdet i efteråret 2003, hvor datakilden udtyndede data bestående af 667.706 punkter med kote i m, DNN anvendes til en yderligere udtynding af datamængden til i alt 217.633 punkter. Der dannes på grundlag af disse et grid 2 over opmålt terræn 2003 i m, DNN.

Interpolationsmetode ved begge griddannelser: "Triangulation with smoothing: A triangular mesh using each data point for the triangle vertices is created. Cell values are then calculated based on the three data points that make up the triangle in which the cell falls"

3.3 sætninger og tørvegravning 1873-2003

Sætninger i perioden 1873 til 2003 beregnes matematisk som differensen mellem de ovennævnte dannede grid, idet grid 1 repræsenterende terræn 1873 i fod omregnes til meter DNN ved anvendelse af en multiplikationsfaktor på 0,313853. Forskellen mellem grid 1 x 0,313853 og grid 2 danner et nyt grid 3, som repræsenterer sætninger samt tørvegravning i projektområdet.

Ved grid 3 beregnes konturerne med et interval på 0,25 m og der etableres regioner i Map Info repræsenterende følgende sætningsklasser: 0,00-0,25 m, 0,25-0,50 m, 0,50-0,75 m, 0,75-1,00 m, 1,00-1,25 m, 1,25-1,50 m, 1,50-1,75 m og 1,75-2,00 m. Sætningsklasserne fordeles herefter til i alt 5 delområder i et projektområde, som omfatter 1.130 ha.

3.4 tørvegravning 1873-1951

De topografiske kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen fra år 1873, år 1900 og fra år 1951 har alle en signatur for tørveskær. De viste tørvegrave på disse kort er digitaliseret og opmålt i hele projektområdet. Tørvegravenes samlede udstrækning beregnes for de undersøgte delområder, bortset fra delområdet Tørring/Staugård. Tørvegravning gennemført i perioden 1873-1951 opgøres i ha og beregnes ved tørvegravningens samlede omfang fra registreringerne år 1900 og år 1951, idet der foretages fradrag af den tørvegravning, som allerede havde fundet sted i 1873.

3.5 tørvegravning 1951-2003

Tørvegravning gennemført i perioden 1951-2003 opgøres ikke, idet Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kort (4 cm kortene) for perioden ikke indeholder særskilt signatur for tørveskær. Der er gennemført studier af sorthvide luftfotos fra 1965 og 1973 fra Vejle amts fotoarkiv. Omfanget af tørveskær i perioden vurderes at være meget lille i forhold til tørvegravning i perioden før 1951. Der er ikke gennemført en egentlig opmåling af tørvegrave, idet tolkningen af fotos vil være behæftet med for stor usikkerhed. Det vurderes, at tørvegravningen i perioden højst udgør i størrelsesordenen 6 ha eller 10 procent af de registrerede tørvegravninger i perioden 1873-1951.

TOP

4.0 baggrund

Den landøkonomiske udvikling siden sidste halvdel af 1800-tallet og især efter midten af 1900-tallet med overgang fra overvejende ekstensiv til intensiv landbrugsmæssig udnyttelse af lavtliggende arealer og af vandløbsnære arealer er sket inden for de rammer, som fastlægges af de aktuelle terrænforhold og af de aktuelle vandstandsforhold. De vandløbsnære arealer langs Gudenåen og mange andre vandløb i Vejle Amt indgår i planlægningen for det åbne land /3/. Projektområdet i nærværende undersøgelse, der blandt andet er vist på bilag 1.0, er i Regionplan 2001 for Vejle Amt udpeget overvejende som NATURA2000-område (EF-habitatområde nr. 66 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 44), Særlig værdifuldt Naturområde, Naturområde eller som Ny natur: Jordbrugsområde, som ønskes ændret til natur.

Afvandingstilstand og oversvømmelsesrisiko på vandløbsnære arealer kan undertiden være påvirket af, at der efter grundvandssænkning også kan ske en generel sænkning af jordoverfladen og de øverste jordlag. Mineralisering og konsolidering af tørve- og dyndlag kan resultere i forringede afvandingsforhold og hyppigere oversvømmelser.

Tørvegravning kan ligeledes påvirke afvandingsforholdene. Ved tørvegravning og på lokaliteter, hvor der sker en sænkning af jordoverfladen, vil vandløbenes bunddybde i forhold til det omgivende terræn efterhånden blive reduceret og afvandingstilstanden vil blive tilsvarende forringet. Afvandingsdybden på lokaliteterne er afgørende for de aktuelle natur- og miljøforhold og for den landbrugsmæssige anvendelse. Undersøgelser har ofte vist gennemsnitlige sætninger på mellem 0,3 – 3,0 cm/år regnet for perioden efter seneste hovedafvanding /4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/.

Vejle Amt har på baggrund af et ønske om at belyse afvandingsforholdene iværksat en undersøgelse af sætninger og tørvegravning i kærområderne ved en delstrækning af Gudenåen i Tørring-Uldum Kommune.

Reguleringer af Gudenåen/ diverse kommunevandløb og andre større tilløb til åen samt gennemførelse af detailafvandinger ved udgrøftning og dræning har medført en permanent sænkning af grundvandsstanden på de vandløbsnære arealer og er grundlaget for den udvikling, der er sket i perioden siden 1873. De vandløbsnære arealer i undersøgelsesområdet, projektområdet, har i dag typisk været udnyttet intensivt i mange årtier.

TOP

5.0 konklusion

Undersøgelsen, der dækker et projektområde på ca. 1.130 ha, viser at der i de fleste delområder er sket en meget betydelig sænkning af terrænoverfladen siden 1873. Gennemsnitsberegninger tyder på, at terrænet typisk ligger i størrelsesordenen 0,7m lavere i dag, end for 130 år siden. Gennemsnitsberegningerne dækker dog over store variationer i sætningsomfanget i forskellige delområder. Lokalt er registreret sætninger indenfor et interval på totalt ca. 0,25-1,75 m svarende til ca. 0,20-1,35 cm/år. Et sætningsomfang af denne størrelsesorden ligger omtrent på linie med de resultater, som sætningsundersøgelser af organogene arealer andre steder i landet har vist. Tidspunkter for og omfanget af afvandingstiltag gennemført i projektområdet er p. t. ikke nærmere belyst, men såfremt de registrerede sætninger har været jævnt fordelt i perioden svarende til de beregnede gennemsnit vurderes sætningsomfanget i store dele af området at have en væsentlig betydning for levetiden af de gennemførte afvandingstiltag. Det kan således forventes, at mange af de tidligere gennemførte afvandinger i dag ikke længere resulterer i forbedrede afvandingsforhold, fordi terrænet nu ligger væsentligt lavere, end på udførelsestidspunktet.

Årsagen til den observerede terrænsænkning hidrører dels fra mineralisering af organogene jordlag, dels fra konsolidering og trykbelastning, alt fremkommet ved mere eller mindre intensive dyrkningsformer efter foretagen afvanding. Tørvegravning i dele af området, arealmæssigt svarende til ca. 6 % af projektområdet (60-70 ha), har ligeledes haft betydning for omfanget af de registrerede sætninger, specielt for delområdet Uldum Kær.

Såfremt de registrerede sætninger har været jævnt fordelt i perioden svarende til de beregnede gennemsnit vurderes sætningsomfanget i store dele af området at have en væsentlig betydning for levetiden af de gennemførte afvandingstiltag i projektområdet. De topografiske kort fra 1873 henholdsvis fra ortofotos fra 1999 viser blandt andet udbredelsen af arealer med et frit vandspejl, som i perioden 1873-1999 er øget med ca. 130 %. Dette faktum understøtter de beregnede sætninger og konsekvenserne. Det kan forventes, at mange af de tidligere gennemførte afvandinger i dag ikke længere resulterer i forbedrede afvandingsforhold, fordi terrænet nu ligger væsentligt lavere, end på udførelsestidspunktet /15/.

Konsekvensen af de konstaterede sætninger kan forventes at være en større udbredelse af arealer med et højt grundvandsspejl og en øget ekstensivering i dele af projektområdet.

TOP

6.0 Litteratur og kildehenvisninger

1 Originalopmålinger 1873 af ejerlav: Staugaard, Kandborghus, Ølholm By, Hesselballe By, Uldum By, Boering By, Rask, Hornumskov, Hornum By, Koedallund By, Hverring By, Roustrup By, Toerringbyv, Toerring By, Hjortsvang By, Lindrup By og Aale By. Kort- og Matrikelstyrelsen 1873-1874.
2 Flyopmåling med scanning af arealer ved Gudenå, udført efteråret 2003.
3 Regionplan 2001 for Vejle Amt, endeligt vedtaget af Vejle Amtsråd, december 2001.
4 B. Hansen, 1989. Sætning efter afvanding og drænsystemers funktionstid på organogen jord. Hedeselskabets Forskningsvirksomhed, Beretning nr. 42.
5 Christiansen, R. Pedersen, J. og Nielsen, P. V. 1997. Landbruget mister terræn. Vand & Jord 1/97: pp. 8-11.
6 Beretning nr. 42, Hedeselskabets Forskningsvirksomhed, 1989. Sætning efter afvanding og drænsystemers funktionstid på organogen jord.
7 Hansen, B. (1983): Konsolideringssætninger efter grundvandssænkning på mosearealer i Susåens opland. Miljøstyrelsen, er ikke publiceret.
8 Undersøgelse af terræn ved Odense Å og Ulvebæk. Odense, Tommerup og Broby Kommuner, Fyns Amt. Januar 2002. PV\ Natur & Miljø-rapport. Kunde: Fyns Amt.
9 Undersøgelse af terrænsænkning efter afvanding på arealer ved Skjold Å i forbindelse med VMPII-projekt Skjold Å, Juelsminde Kommune, Vejle Amt, August 2001. Kunde: Vejle Amt. PV\ Natur & Miljø-rapport.
10 Undersøgelse af terrænsænkning efter afvanding og tørvegravning i Hvidbjerg enge i forbindelse med VMPII-projekt Hvidbjerg Enge, Spøttrup og Skive Kommuner, Viborg Amt, januar 2001. PV\ Natur & Miljø-rapport. Kunde: Viborg Amt.
11 Undersøgelse af terrænsænkning efter afvanding i Grynderup Sø i forbindelse med VMPII-projekt Grynderup Sø, Sallingsund og Sundsøre Kommune, Viborg Amt, August 1999. PV\ Natur & Miljø-rapport. Kunde: Viborg Amt.
12 Undersøgelse af terræn og vandstand ved Lindenborg Å. Ålborg, Skørping og Sejlflod kommuner, Nordjyllands Amt, 1997. DDH-rapport. Kunde: Nordjyllands Amt.
13 Undersøgelse af teoretisk afvandingsdybde ved Lindenborg Å. Ålborg, Skørping og Sejlflod kommuner, Nordjyllands Amt, 1998. DDH-rapport. Kunde: Nordjyllands Amt.
14 Sætninger. Sænkning af jordoverfladen på vandløbsnære arealer efter gennemført hovedafvanding, undersøgt på syv delarealer ved fem vandløb i Viborg Amt. September 1996. DDH-rapport. Kunde: Viborg Amt.
15 Screening af sætninger ved Gudenåen og dens tilløb i Ølholm Kær, Uldum Kær, Tørring Kær og Åle Kær m. fl. områder i Vejle Amt, april 2003, rapport udarbejdet af PV\ Natur & Miljø Rådgivning.

TOP